Windturbines op het land zijn een heet hangijzer. Het heeft voordelen, maar voor (potentiële) omwonenden kan het behoorlijk bedreigend zijn. Amersfoort onderzoekt momenteel of er op industrieterrein De Isselt twee windturbines kunnen komen. Lastig, want naast bedrijven wordt er op de Isselt ook gewoond!

Lees hieronder verder.

 

Het voortraject

In de wijk Het Soesterkwartier in Amersfoort heeft een aantal inwoners een energiecollectief opgericht. Men wil met twee windturbines energie gaan opwekken voor zo’n 6000 woningen. Dit initiatief is overgenomen door de gemeente Amersfoort. Die moet in het kader van de Regionale Energie Structuur (RES) in de nabije toekomst de energie voor haar eigen inwoners duurzaam gaan opwekken. En het feit dat een groep inwoners zelf al initiatieven had genomen, was aanleiding om het voortraject te starten.

Belanghebbenden (en belangengroepen), omwonenden, bedrijven in de nabijheid en het waterschap krijgen nu informatie over alle aspecten van windenergie, zoals techniek, veiligheid, geluid, slagschaduw, invloed op gezondheid etc. Op basis daarvan wordt een rapport uitgebracht richting de gemeenteraad die een finaal besluit moet nemen.

Standpunt Milieudefensie Amersfoort

Milieudefensie Amersfoort is zich ten volle bewust dat er op korte termijn stappen moeten worden genomen bij de energietransitie. Energie opgewekt met wind op het land is daar een onderdeel van. Want het is goedkoper dan windenergie opgewekt op zee en makkelijker te realiseren.

Bij het onderzoek naar alle aspecten van windturbines moeten de belangen van omwonenden zwaar wegen. Alle beschikbare kennis moet gebruikt worden. Van officiële vastgestelde en nog vast te stellen normen mag niet worden afgeweken. En in alle gevallen waarbij hinder voorkomen kan worden (bijvoorbeeld als er een overaanbod van duurzame energie is bij veel zon) moeten de turbines worden stilgezet. Tevens moet de hinder van de turbines jaarlijks na ingebruikname worden geëvalueerd en moeten er mogelijkheden worden ingebouwd om op later tijdstip aanvullende hinderbeperkende maatregelen te nemen en af te dwingen. En ten slotte moeten omwonenden kunnen meedelen in de positieve opbrengsten van de turbines, bij voorbeeld door gereduceerde energietarieven.

Dus: windturbines op land moeten kunnen, maar onder strikte voorwaarden!